Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12/10/2021

Chiều ngày 11/10/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Tham dự Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu Đảng ủy Viện Hàn lâm có PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giao Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng đại diện Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VIện Hàn lâm tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương<br>thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ta từ ngày 4/10 đến ngày 7/10, tại Hà Nội, hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung chính như sau:  Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Sau hơn 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề chưa thống nhất. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

	Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Qua đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau hội nghị, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn đã chỉ đạo, hướng dẫn đại diện Cấp ủy tổ chức thông báo nhanh cũng như tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: