Đại hội Chi bộ Viện Văn học nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Văn học nhiệm kỳ 2015-2020

28/05/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 26 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện Văn học đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại hội trường Viện Văn học, số 20 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Võ Quang Trọng - Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Hải Nam – Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể và toàn thể các đảng viên Chi bộ Viện Văn học.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Viện Văn học nhiệm kỳ 2015-2020

Sau phần khai mạc và báo cáo của Chi bộ về tình hình đảng viên tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Điệp, Bí thư Chi bộ thay mặt Đại hội trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020; đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Viện Văn học nhiệm kỳ 2010-2015, Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, Dự thảo Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trong Diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Đăng Điệp thay mặt Đoàn Chủ tịch đã nêu lên bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Chi bộ Viện Văn học nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ trọng tâm là tổng kết toàn bộ hoạt động của Chi bộ và Chi ủy, đánh giá một cách khách quan thành tựu và hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời, xác định được phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; đóng ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2015-2020…

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Viện Văn học nhiệm kì 2015-2020, gồm 3 đồng chí: Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Văn Ánh. Đồng chí Nguyễn Đăng Điệp được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Sơn được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm<br> Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII gồm 4 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phát biểu ý kiến, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện Văn học đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm kỳ chuyển giao, nhiều vấn đề mới đặt ra trong đó có việc thay đổi cách thức đánh giá các đề tài khoa học, tư duy lại những nhiệm vụ nghiên cứu của các viện chuyên ngành. Chi ủy Viện Văn học đã bám sát tốt những định hướng đó để phát triển.

Về mặt chuyên môn, đồng chí Bí thư Đảng ủy lưu ý, văn học luôn là lĩnh vực nhạy cảm, gắn bó chặt chẽ với chính trị. Câu hỏi đặt ra: giải quyết như thế nào mối quan hệ giữa khoa học và chính trị? Đây là vấn đề cần quan tâm để xây dựng những định hướng cụ thể, sát hợp với tình hình của Viện Văn học, của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và của đất nước. Viện Văn học luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bám sát thực tế văn học. Một số hội thảo khoa học do Viện Văn học tiến hành trong thời gian gần đây đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các kết quả mà Viện Văn học đạt được là do sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng của Chi ủy, Chi bộ. Các đồng chí được tin tưởng bầu vào Chi ủy khóa mới cần tiếp tục suy nghĩ, đề xuất các vấn đề lớn của văn học dân tộc và chủ động hơn nữa trong việc đề xuất các nội dung, chương trình nghiên cứu. Chi bộ cần chú ý lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cân nhắc để có được những định hướng nghiên cứu riêng của Viện Văn học và thể hiện cụ thể định hướng nghiên cứu đó thông qua hệ thống đề tài / nhiệm vụ từ cấp cơ sở đến cấp Bộ, cấp Nhà nước. Việc bám sát thực tiễn để hình thành vấn đề nghiên cứu cần được chú trọng hơn nữa.

Về công tác tư tưởng, đồng chí Bí thư Đảng ủy cho rằng, các đảng viên Viện Văn học đã phát biểu rất thẳng thắn, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động của Viện. Trong nhiệm kỳ tới, mỗi đảng viên cần đặt mình vào cương vị đảng viên và cán bộ của Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để có những suy nghĩ và hành động xứng đáng, thiết thực.

Về công tác cán bộ, thời gian tới, việc gắn liền công tác đào tạo với công tác nghiên cứu cần được chú ý thích đáng, đúng hướng, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ trẻ. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thông qua giao nhiệm vụ, coi trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao ngay tại Viện. Chú ý đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ trẻ để nâng cao vị thế của Viện, tăng cường các bài báo quốc tế.

Về công tác phát triển Đảng viên, công tác đoàn thể đã hoàn thành tốt. Cần chú ý hơn nữa việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc góp ý, phản ánh, tham mưu cho các hoạt động của cơ quan

Về công tác Đảng, cần chú ý lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng và công tác cán bộ, công tác chính trị xây dựng Đảng, công tác quần chúng. Cụ thể,Viện Văn học cần có các nghị quyết chuyên đề cho mỗi mục tiêu...

Đồng chí Nguyễn Đăng Điệp, thay mặt toàn thể Đại hội cám ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã có những chỉ đạo sâu sát đối với Chi bộ Viện Văn học, đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Viện Văn học nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy để triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi ủy Viện Văn học nhiệm kỳ 2015-2020

  Đồng chí Nguyễn Đăng Điệp, Bí thư Chi bộ Viện Văn học tặng hoa và cảm ơn đại diện Chi ủy Viện Văn học nhiệm kỳ 2010-2015

Sau phần ra mắt của Chi ủy khóa mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Thường vụ đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi ủy Viện Văn học nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Đăng Điệp thay mặt Chi ủy Viện Văn học nhiệm kì 2015-2020 tặng hoa đồng chí Lưu Khánh Thơ, Chi ủy viên Chi ủy Viện Văn học nhiệm kì 2010-2015, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lưu Khánh Thơ đối với hoạt động của Chi ủy cũng như hoạt động chung của Chi bộ và toàn thể Viện Văn học. Đồng chí Nguyễn Đăng Điệp đại diện Chi uỷ khoá mới phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa sẽ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của Chi bộ Viện Văn học, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội Chi bộ Viện Văn học nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Viện Văn học hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Viện trong giai đoạn tới.

Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp.

(Chi ủy Viện Văn học)

Các tin đã đưa ngày: