Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

20/07/2011

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 năm 2011, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; phó viện trưởng và tương đương; uỷ viên và các đảng viên của các chi bộ trực thuộc; trưởng, phó phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc. GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau phiên khai mạc, Hội nghị được nghe 04 chuyên đề:

1) Chuyên đề 1: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020” do GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bày.

2) Chuyên đề 2: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)” do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

3) Chuyên đề 3: “Những vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng” do GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

4) Chuyên đề 4: “Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)”; và “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng” do GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bày.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: