Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

17/02/2014

Sáng 11 và sáng 12/02/2014 tại Hà Nội, Tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện, Ban Thường Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tiến hành Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thay mặt Tập thể Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trình bày Bản Kiểm điểm của Tập thể Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Bản Kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm. Bản kiểm điểm đã nêu rõ các nội dung cần kiểm điểm theo Hướng dẫn 22 của Ban Tổ chức Trung ương, đặc biệt là các giải pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng,   Bí thư Đảng ủy, thay mặt tập thể Lãnh đạo Viện, trình bày bản kiểm điểm tại Hội nghị

 

Các đồng chí trong tập thể Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã lần lượt góp ý, bổ sung cho các Bản kiểm điểm của Tập thể với tinh thần thẳng thắn và nghiêm túc. Các ý kiến tại hội nghị nhất trí cao với nội dung bản kiểm điểm do đồng chí Bí thư, Chủ tịch Viện trình bày. Năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình nhiệm vụ, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Ban Thường vụ Đảng uỷ luôn giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cho từng cá nhân; chỉ đạo, điều hành theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đảm bảo mối quan hệ và phạm vi lãnh đạo giữa cấp uỷ, tổ chức đảng với trách nhiệm quản lý điều hành của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Củng cố và phát huy được mối quan hệ giữa các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Đã tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp lãnh đạo; kết hợp chỉ đạo toàn diện với chọn các vấn đề trọng tâm, đơn vị có nhiều khó khăn để tháo gỡ những vướng mắc, do đó kết quả các mặt công tác đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn. Đã chỉ đạo chính quyền các cấp tiến hành rà soát, sắp xếp, quy hoạch, sử dụng cán bộ đúng quy trình, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực gắn với việc lựa chọn xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý  kế cận. Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các hoạt động của chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng.

Tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Viện Hàn lâm; kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, quản lý có hiệu quả nhiệm vụ chính trị  được giao của Viện Hàn lâm năm 2013; Hợp tác nghiên cứu với các bộ, ban, ngành và các địa phương được tiếp tục duy trì mở rộng nhằm phúc đáp các yêu cầu thực tiễn đang đặt ra; gắn nghiên cứu với đào tạo và tư vấn chính sách.

            Sau phần kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo Viện và Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy là phần trình bày kiểm điểm của đồng chí Bí thư, Chủ tịch. Bản kiểm điểm của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện được chuẩn bị nghiêm túc và nhận được sự đồng thuận cao từ phía cá nhân các đồng chí lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm. Các ý kiến góp ý tại Hội nghị đều cho rằng thành quả đạt được của Viện Hàn lâm và Đảng ủy Viện Hàn lâm năm 2013 và kể cả những năm trước đó có vai trò quan trọng và sự đóng góp rất lớn của đồng chí Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng.

            Tuy nhiên, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Viện Hàn lâm đối với công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy Viện Hàn lâm năm 2103 trong đó có vai trò của người đứng đầu đảng bộ Viện Hàn lâm, cụ thể là công tác kiểm tra, giám sát mới chỉ được thực hiện bởi cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy Viện Hàn lâm, chưa có các đoàn kiểm tra của Đảng ủy Viện Hàn lâm thực hiện công việc kiểm tra đảng.

Sáng 12/2/2013, Hội nghị tiếp tục chuyển sang phần kiểm điểm của các đồng chí Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm. Bản kiểm điểm của từng đồng chí được chuẩn bị đầy đủ và trình bày rõ các nội dung theo yêu cầu kiểm điểm, các ý kiến góp ý cho các bản kiểm điểm đều tập trung làm rõ những mặt được và các giải pháp khắc phục hạn chế sau kiểm điểm năm 2012. Riêng phần giải pháp khắc phục hạn chế sau kiểm điểm năm 2013 đối với  tình trạng hẫng hụt cán bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đều cho rằng phải tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra trong năm 2012, bởi hẫng hụt cán bộ là vấn đề cần phải có thời gian nhất định không thể giải quyết tức thì. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ, đồng thời thu hút nguồn lực vẫn là giải pháp còn nguyên giá trị. Đồng thời, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Viện Hàn lâm mà cụ thể là thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy để tiến hành kiểm tra giám sát các cấp ủy đảng và đảng viên là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc là hết sức cần thiết.

            Nhìn chung, Hội nghị kiểm điểm đã được tổ chức nghiêm túc, theo đúng quy trình quy định. Quá trình kiểm điểm đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh. Các ý kiến góp ý tại Hội nghị đều khẳng định sự đoàn kết đồng thuận, những chia sẻ mang tính nguyên tắc, dân chủ và có trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và công tác quản lý của tập thể, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm năm 2013. Nhờ đó đã đem đến những khởi sắc góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của tập thể, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Ban Thường vụ Đảng ủy đều được đánh giá, phân tích sâu và đưa ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư, Chủ tịch Viện Hàn lâm yêu cầu và mong muốn tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Ban Thường vụ Đảng ủy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm được giao để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.   

Hải Nam - VPĐU

Các tin đã đưa ngày: