Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới đảng viên của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới đảng viên của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

19/11/2015

Toàn cảnh Hội nghị tại hội trường số 1 Liễu Giai

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn An Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Viện trưởng Viện Xã hội học; cùng các đồng chí đảng viên của các Đảng bộ và chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Các đồng chí đảng viên của khu vực 176 Thái Hà, Hà Nội đã được nghe PGS.TS. Nguyễn An Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.  

Cùng với khu vực Thái Hà, các đảng viên của 6 chi bộ thuộc cụm khu vực 27 Trần Xuân Soạn và 33 chi bộ, đảng bộ thuộc cụm số 1 Liễu Giai, Hà Nội đã được nghe PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Nội dung phổ biến tới các đảng viên được tập trung vào 3 vấn đề chủ yếu:

(1) Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2016: những nội dung chủ yếu mà Hội nghị Trung ương đã thảo luận và kết luận tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

(2) Việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: thông báo một số chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu đã được Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua.

        Toàn cảnh Hội nghị tại hội trường 27 Trần Xuân Soạn

(3) Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác: thông báo về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt; đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XI; thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các đồng chí ứng cử viên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (chính thức và dự khuyết) khóa XII.

Qua Hội nghị, các đại biểu tham dự nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XI, qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XI.

Việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XI sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, góp phần bảo đảm thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng./

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: