Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

06/01/2016

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2016, tại trụ sở tầng 2 số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,<br> Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí bí thư, phó bí thư và chi ủy viên của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí tổng biên tập và phó tổng biên tập tạp chí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm và các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm.

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tập trung vào 5 vấn đề chủ yếu:

1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận tán thành, nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị và ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng để hoàn chỉnh lần cuối các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm:

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với tiêu đề: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Ban Chấp hành Trung ương Đảng trân trọng và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các tổ chức, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài; tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng ở tầm văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị; ghi nhận những ý kiến về các vấn đề cụ thể để Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII sẽ nghiên cứu, sử dụng để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn.

     

                                                                                    Toàn cảnh Hội nghị

2) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Đa số ý kiến cơ bản tán thành và cho rằng Dự thảo Báo cáo đã đánh giá khái quát, khách quan, toàn diện, đúng mức kết quả thực hiện. Một số ý kiến đề nghị đánh giá rõ hơn kết quả công tác xây dựng thể chế, pháp luật, nhấn mạnh thêm vấn đề thực thi; đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống; đánh giá rõ hơn về doanh nghiệp nhà nước, kết quả cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới… Trung ương đã tiếp thu làm rõ hơn các nội dung nêu trên và bổ sung một số số liệu.

Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020: Trung ương nhận thấy những ý kiến cơ bản đã thể hiện trong Dự thảo báo cáo và tiếp thu, bổ sung một số nội dung: tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, tăng cường quản lý phát triển xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội…

3) Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay": việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có tác dụng tích cực, giúp cán bộ tự soi mình, tự điều chỉnh và khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được đẩy mạnh hơn, cơ bản khắc phục tình trạng hẫng hụt, thiếu cán bộ.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu, phương châm và các nhóm giải pháp trong Nghị quyết Trung ương bốn gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong 5 năm tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

4) Thực hiện trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

5) Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn chỉnh dự thảo các Quy chế nói trên để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong báo cáo của mình, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã lồng ghép thêm nhiệm vụ của Viện Hàn lâm cần thực hiện trong thời gian tới gắn với 2 nhiệm vụ là trách nhiệm nghiên cứu, tuyên truyền và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai, khóa XI của Bộ Chính trị trong công tác tại đơn vị mình.

Qua Hội nghị, các đại biểu tham dự nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba, khóa XI để phổ biến đến cán bộ, đảng viên của đơn vị mình, qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba, khóa XI của Đảng./.

Nguyễn Thu Hà

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: