Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

13/06/2015

Ngày 12 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí tổng biên tập và phó tổng biên tập tạp chí; các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm và các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị được nghe GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng thông báo nhanh và khái quát 4 nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 11, đó là: Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, đây là vấn đề rất lớn, hệ trọng, quyết định vận mệnh của Đảng và đất nước, vì vậy, được Bộ Chính trị chuẩn bị rất công phu, chu đáo trên cơ sở kế thừa và phát triển những định hướng, cũng như những kinh nghiệm quý của các Hội nghị Trung ương, của các kỳ Đại hội trước đây. Ban Chấp hành Trung ương tán thành Báo cáo của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương, kết quả biểu quyết tại Hội nghị và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh để ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan có liên quan chuẩn bị dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII để trình Hội nghị Trung ương 12 thảo luận, cho ý kiến

    Toàn cảnh Hội nghị

- Về số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Trung ương nhất trí cao với những nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đại biểu đối với các đảng bộ trực thuộc Trung ương và giao cho Bộ Chính trị quyết định cụ thể việc phân bổ đại biểu. Các đảng bộ trực thuộc cần thực hiện nghiêm túc các quyết định của Trung ương, lựa chọn được các đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho đảng bộ của mình đi dự Đại hội toàn quốc của Đảng.

- Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương: trên cơ sở tờ trình của Bộ Chính trị, Trung ương đã thảo luận, phân tích kỹ những mặt ưu điểm, nhược điểm, tính khả thi và sự phù hợp của mỗi phương án và đã quyết định chọn phương án “Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân)”.

  - Về Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành: sau khi thảo luận, xem xét các vấn đề nêu trong Tờ trình và Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành đã được Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (tháng 12-2011) đề ra, coi đây là Dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thông qua Hội nghị, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Viện Hàn lâm, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nắm bắt được những thông tin cập nhật về công tác Đảng và chuẩn bị Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt tư tưởng, quan điểm, nhận thức để phổ biến cho các đồng chí đảng viên của đơn vị, xây dựng kế hoạch hành động, chỉ đạo đơn vị triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới trong nước và quốc tế./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: