Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII

01/03/2017

Nhằm nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, Chi bộ trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các kết luận được Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, sáng ngày 28 tháng 02 năm 2017, tại hội trường tầng 2 nhà A, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm<br>báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng toàn thể các cán bộ, đảng viên của các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Viện Hàn lâm.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trình bày những vấn đề cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 4,5 và 6 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII) và Kết luận số 09-KL/TW, tập trung vào những nội dung chính: (i) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (27 biểu hiện); (ii) Một số chủ trương, chính sách nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; (iii) Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; (iv) Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017…

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước, Phó Chủ tịch Đặng Nguyên Anh đã tóm lược Kết luận số 09-TW thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2017, thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; (2) Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (3) Tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; (4) Phát triển văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; (5) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; (6) Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; (7) Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (8) Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; (9) Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Phó Chủ tịch Đặng Nguyên Anh đề nghị, sau Hội nghị này, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện Hàn lâm sẽ nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và sẵn sàng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cá nhân và tập thể gắn với nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng, xây dựng các chi bộ và Đảng bộ Viện Hàn lâm trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII).

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: