Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

09/06/2013

Sáng ngày 28/5/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Hội nghị do GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Các đồng chí trong cấp ủy của các Chi bộ, Đảng bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Các đồng chí là Trưởng, Phó các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng và tương đương; Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập các Tạp chí; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Trưởng phòng và tương đương đến từ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã phổ biến 9 nội dung chính của đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

(I) Đối với Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” có hai vấn đề cần quán triệt đó là: (1) Quan điểm, mục tiêu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Mục tiêu chính của vấn đề này là việc đổi  mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải đạt được mục tiêu xây dựng tổ chức, bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị và có tiền lương, thu nhập đảm bảo cuộc sống; (2) Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, nêu bật 9 nhóm vấn đề cần lưu ý: Một là, về Đảng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, nhiệm vụ, quyền hạn của các đảng, đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy đảng các cấp, cơ bản giữ ổn định tổ chức ở Trung ương, chuyển Học viện hành chính từ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ và tổ chức lại cho hợp lý, thực hiện chủ trương ở địa phương cũng phải có ban đảng, xem xét, thành lập ban kinh tế ở một số tỉnh ủy, thành ủy. Hai là, về Quốc hội: Trước mắt, giữ ổn định các ủy ban và Hội đồng nhân dân của Quốc hội, nghiên cứu bổ sung một số thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bổ sung thêm thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng dân tộc, phân định bộ máy giúp việc của Văn phòng Quốc hội theo các khối công việc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, gắn với hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội… Xây dựng cơ chế gắn trách nhiệm của đại biểu với cử tri (tại nơi bầu cử). Tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ba là, về Chủ tịch nước: Hoàn thiện qui định Chủ tịch nước trong Hiến pháp và pháp luật nhằm xác định rõ và cụ thể hơn quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước về đối nội, đối ngoại, thống lĩnh các lực lượng vũ trang; Quan hệ giữa Chủ tịch nước với các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tiếp tục nghiên cứu rõ hơn về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư với Chủ tịch nước. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng Chủ tịch nước đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước trong tình hình mới theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Bốn là, về Chính phủ: Trước mắt giữ cơ bản ổn định tổ chức của Chính phủ, tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với thực tiễn đất nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, tập trung vào quản lý nhà nước trên các phạm vi, đối tượng quản lý, làm rõ mối quan hệ phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính… Năm là, về chính quyền địa phương: Sớm hoàn thành quy hoạch để đảm bảo cơ bản giữ ổn định số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã: Rà soát, điều chỉnh, khắc phục những chồng chéo, không rõ về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, giữa ủy ban nhân dân cấp huyện với các sở, ngành cấp tỉnh. Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp ở nơi có hội đồng nhân dân, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở nơi không tổ chức hội đồng nhân dân. Quy định thống nhất dưới xã, phường, thị trấn là thôn, ấp, bản, tổ dân phố… Sáu là, về tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân: Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, đảm bảo cải cách hoạt động xét xử là trọng tâm của hoạt động tư pháp, mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án đối với các khiếu kiện hành chính, giải quyết tranh chấp về đất đai, đổi mới cơ chế giám đốc thẩm, tái thẩm. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức của tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra theo nghị quyết của Bộ Chính trị, cải cách tư pháp, đổi mới và kiện toàn các tổ chức bổ trợ tư pháp… Bảy là, về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, đổi mới cơ chế tài chính đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng thêm tính tự chủ, chủ động hơn trong hoạt động. Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức và hoạt động hội cho phù hợp với tình hình mới. Tám là, về quản lý biên chế và tinh giảm biên chế: Quy định nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để giao và quản lý biên chế cán bộ, công chức, xác định số lượng viên chức. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế giao, quản lý và sử dụng biên chế. Thực hiện chế độ kiêm nhiệm các chức danh phù hợp và tiếp tục thí điểm khoán kinh phí hành chính để khuyến khích giảm biên chế, từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị (trừ trường hợp lập thêm tổ chức hoặc phát sinh nhiệm vụ mới)… Chín là, về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, kết hợp với việc đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện trong thực tiễn, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu chiến lược cho các cơ quan Đảng, Nhà nước. Gắn tinh giảm biên chế với tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Có chính sách phù hợp với đội ngũ chuyên gia, chính sách thu hút người tài vào làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị; thu hút cán bộ trẻ có trình độ đại học về công tác ở cơ sở. Sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn bằng cấp đối với cán bộ, công chức theo hướng tích cực, tránh hình thức và phù hợp với thực tế.

(II) Đối với Đề án “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”: Mục tiêu tổng quát của Đề án là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

(III) Về việc Tiếp thu ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Tính đến hết ngày 31/3/2013 đã có hơn 28 nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức, hơn 26 triệu lượt góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhìn chung, tuyệt đại đa số nhân dân tán thành với các nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố. Đối với những vấn đề nhạy cảm, tuy còn có nhiều ý kiến khác nhau, Trung ương đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, góp ý để tìm ra các hướng lựa chọn, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

(IV) Đối với Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”: Đồng chí đã phổ biến nhiều thông tin liên quan đến việc đánh giá chung về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết và những vấn đề cần lưu ý trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng trong năm 2013 và những năm tiếp theo với tinh thần kiên quyết, kiên trì, từng bước vững chắc, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm về xây dựng Đảng.

(V) Đối với Đề án “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trương”: Nhận định thống nhất của Ban chấp hành Trung ương với các quan điểm và mục tiêu như sau: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Xác định đến năm 2020, Việt Nam chủ động trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ cường độ phát thải khí nhà kính, có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống. Đến năm 2050, Việt Nam phấn đấu trở thành nước công nghiệp, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên, chất lượng môi trường sống, đa dạng sinh học và đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với các nước công nghiệp trong khu vực.

(VI) Đối với Một số vấn đề về tiền lương, đảm bảo xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020: Nội dung cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi với người có công, nhấn mạnh một số định hướng quan trọng như sau: Từ nay đến năm 2016, cơ bản không tăng thêm biến chế, thực hiện nguyên tắc số công chức được tuyển dụng mới không quá 50% số công chức đã ra khỏi biên chế, 50% số biên chế còn lại bổ sung cho những lĩnh vực cần tăng. Có lộ trình để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu độc lập với điều chỉnh tiền lương của người tại chức. Nghiên cứu cải cách chính sách ưu đãi người có công, chuẩn bị thực hiện từ năm 2015, đảm  bảo tương ứng với mức chi tiêu bình quân toàn xã hội, triển khai đồng bộ các chế độ ưu đãi khác được quy định trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công với cách mạng.

(VII) Đối với Việc bầu bổ sung Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Thực hiện yêu cầu, nguyên tắc, cơ cấu và tiêu chí lựa chọn nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đã được Trung ương thông qua để giới thiệu nhân sự  bầu bổ sung cho đủ số lượng 17 ủy viên Bộ Chính trị và 11 ủy viên Ban Bí thư. Tại phiên họp ngày 4/5/2013, Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành bầu bổ sung: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ vào Bộ Chính trị Khóa XI; bầu bổ sung đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương vào Ban Bí thư khóa XI.

(VIII) Đối với Vấn đề quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chôt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh: Tại Hội nghị Trung ương bảy lần này, Bộ Chính trị đã báo cáo Trung ương quá trình phát hiện, giới thiệu nguồn của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương và các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời xin ý kiến Trung ương về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch, về số lượng cho mỗi chức danh, cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch. Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ và bỏ phiếu kín lựa chọn về phương án và nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Bộ Chính trị giao Ban chỉ đạo tập hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trung ương về nhân sự quy hoạch, đồng thời, trên cơ sở ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ giao Ban Tổ chức Trung ương và ủy ban Kiểm tra Trung ương thẩm định trước khi Bộ Chính trị bỏ phiếu quyết định  phương án và danh sách quy hoạch. Sau khi có danh sách quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nói trên, Bộ Chính trị sẽ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan và chỉ đạo các bước tiếp theo của công tác quy hoạch này theo Đề án đã được Trung ương thông qua.

(IX) Đối với Vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị Trung ương bảy. Đồng chí nêu rõ, tại Hội nghị lần này có 3 đồng chí Ủy viên Trung ương gửi nội dung chất vấn, Bộ Chính trị đã chuẩn bị chu đáo để Trung ương tiến hành thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị Trung ương bảy trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng.

Hội nghị đã kết thúc thành công trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Các nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu tham dự phổ biến, quán triệt lại tại đơn vị trong các kỳ sinh hoạt nội bộ.

 

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: