Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, bàn phương hướng năm 2013 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, bàn phương hướng năm 2013 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

29/03/2013

Ngày 13/3/2013, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 bàn phương hướng năm 2013.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư và Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí chi ủy viên các chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo kết quả công tác của đảng bộ năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013, hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao với nội dung bản báo cáo, đồng thời khẳng định công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đã được Đảng ủy tập trung chỉ đạo sâu sát, hiệu quả, gắn với nội dung cơ bản các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, góp phần cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống.

Năm 2012, các cấp ủy đảng đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan và có những chỉ đạo, định hướng kịp thời. Tổ chức đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các buổi nói chuyên chuyên đề. Hoàn thành Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình (tập thể cá nhân lãnh đạo Viện và Ban thường vụ đảng ủy) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Tổ chức bộ máy và nhân sự của các tổ chức cơ sở đảng và đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội đã bước đầu được rà soát, sắp xếp và củng cố theo hướng hàn lâm viện.

Các chủ trương về nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu và chính sách đào tạo, bồi dưỡng sử dụng và thu hút nguồn nhân lực trẻ đã được thực hiện và bước đầu có những khởi sắc trong năm 2012. Kỷ cương, kỷ luật trong các tổ chức cơ sở đảng đã được tăng cường thực hiện và có những chuyển biến, tác động tích cực đến các tổ chức chính quyền, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ trẻ có nhiều cơ hội hơn để tham gia học tập, nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, được xem xét và giới thiệu bầu các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của đảng và chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với nhiệm vụ cấp bách mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang cần phải giải quyết trong từng giai đoạn đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và đem lại hiệu quả thiết thực, tránh được tình trạng phiến diện, hình thức, giảm bớt phần nào tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay. Các hoạt động kiểm tra, giám sát và công tác đảng vụ đã có những bước chuyển theo hướng chuyên nghiệp và chủ động hơn. Kinh phí đầu tư cho các hoạt động của đảng bộ đã được tăng cường, số lượng cán bộ chuyên trách được quan tâm bổ sung. Do đó công tác của đảng bộ Viện trong năm qua đã có những chuyển biến tốt hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Ghi nhận kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2012, Đảng ủy Viện đã trao tặng Giấy khen cho 08 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2012;  11 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền 2010- 2012. Đảng ủy Viện đã đề nghị Đảng ủy Khối tặng bằng khen cho 16 đảng viên đạt danh hiệu “đủ  tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2008 -2012.

Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm còn hạn chế như: Công tác đảng ở một số chi bộ chưa được cấp ủy quan tâm đúng mức, các hoạt động của một số chi bộ còn mang tính hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, thiếu những nội dung gắn kết thiết thực để thu hút, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Đồng thời hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng công tác năm 2013 với nội dung cơ bản sau đây:

Năm 2013 là năm tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng và đảng ủy các cấp đồng thời là năm chất lượng chi bộ. Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng sẽ tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm đánh giá tổng kết công tác của đảng bộ, các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tập trung vào việc chỉ đạo đánh giá tổng kết các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến 2013 theo nội dung tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tập trung đánh giá tổng kết đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, điều tra để luận giải những vấn đề cấp bách về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người, vấn đề xây dựng Đảng... theo yêu cầu đặt ra trong các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 4, Trung ương 5, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) nhằm cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học cho Đảng và chính phủ.

Tiếp tục triển khai, thực hiện sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI), bắt đầu từ việc xây dựng Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị nghiên cứu, ưu tiên củng cố và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vị thế mới của Viện Hàn lâm.Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cán bộ làm công tác chuyên trách đảng ủy theo kết luận của Ban Bí thư đối với 6 đơn vị sự nghiệp trung ương. 

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng thuộc chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao và đặt hàng. Tăng cường liên kết, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường sự phối hợp với Lãnh đạo Viện và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để chỉ đạo thực hiện tốt, có chất lượng các hoạt động nghiên cứu, chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động quản lý và phục vụ nghiên cứu trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản, trọng tâm, các nhiệm vụ chính trị do chính phủ giao như chương trình Tây Nam Bộ; tiếp tục hoàn thiện đề án dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; các nghiên cứu về tôn giáo, dân tộc, sở hữu đất đai, vấn đề nhà nước…; tích cực tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của TW Đảng (khóa XI) và các Nghị quyết của Đảng; Xây dựng và ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ công tác đảng, thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, noi gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng./.

 

Hải Nam - VPĐU

Các tin đã đưa ngày: