Hội nghị phổ biến những điểm mới trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Chính phủ
  • Thư điện tử
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị phổ biến những điểm mới trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

11/01/2014

Sáng 08/01/2014, Hội nghị phổ biến những điểm mới trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Với sự tham dự của nhiều đồng chí thuộc BCH các chi đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị đăng cai, đồng tổ chức Hội nghị, Hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6. PGS.TS. Đinh Xuân Thảo, Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp (thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội) đến dự và phổ biến nội dung.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hôi nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Vì vậy, sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua thì nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai tuyên truyền các nội dung Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với đoàn viên, thanh niên thuộc Khối các cơ quan trung ương thì đây còn là nhiệm vụ sinh hoạt chính trị quan trọng, đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc.

Tại hội nghị, PGS.TS. Đinh Xuân Thảo khẳng định, việc triển khai tuyên truyền, quán triệt Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Muốn thi hành Hiến pháp nghiêm túc, hiệu quả thì nhiệm vụ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cần phải tập trung tuyên truyền thật tốt các nội dung cơ bản và những điểm mới được bổ sung của bản Hiến pháp vừa được thông qua.

PGS.TS. Đinh Xuân Thảo Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp (thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội) đến dự và phổ biến nội dung Hiến pháp

 

Phó giáo sư cho biết Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được thông qua ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014. Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Với bố cục 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp sửa đổi có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, do Đảng lãnh đạo; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy Nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp. Việc tuyên truyền và thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được triển khai sâu, rộng tại các cơ sở, ban, ngành, địa phương trong cả nước.

 

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: