Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Kinh tế Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Kinh tế Việt Nam

26/04/2022

THÔNG BÁO

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Kinh tế Việt Nam năm 2022, cụ thể như sau:

(Chi tiết theo file gửi kèm).

Nguồn: Ban TCCB

 

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan