Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Thuật ngữ khoa học kỹ thuật xây dựng trong tiếng Việt”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Thuật ngữ khoa học kỹ thuật xây dựng trong tiếng Việt”

22/05/2013

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, tại Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Luận án tiến sĩ với đề tài: “Thuật ngữ khoa học kỹ thuật xây dựng trong tiếng Việt”; chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; Mã số: 62.22.01.01 của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Huyền do GS.TS. Nguyễn Đức Tồn hướng dẫn, đã bảo vệ thành công tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Ngành xây dựng của Việt Nam hiện nay có những thành tựu phát triển vượt bậc, cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng hệ thống thuật ngữ của ngành. Tuy nhiên, việc sử dụng các thuật ngữ này còn chưa được thống nhất, khoa học. Đề tài “Thuật ngữ khoa học kỹ thuật xây dựng trong tiếng Việt” đi sâu tìm hiểu đặc điểm về cấu tạo, định danh của thuật ngữ xây dựng tiếng Việt từ đó chỉ ra hiện trạng cụ thể của chúng và có định hướng chuẩn hóa hệ thuật ngữ này.

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các thuật ngữ xây dựng tiếng Việt, tức là những thuật ngữ biểu đạt các khái niệm và đối tượng được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Trên cơ sở khảo sát, phân tích hệ thuật ngữ xây dựng tiếng Việt, luận án rút ra những đặc điểm cơ bản của các thuật ngữ về mặt cấu tạo và định danh, từ đó đề xuất định hướng chuẩn hóa thuật ngữ xây dựng tiếng Việt. Luận án đã hệ thống hóa, phân tích các quan điểm về thuật ngữ, từ đó xác định khái niệm thuật ngữ làm công cụ; lựa chọn tiêu chuẩn cần và đủ của thuật ngữ; phân biệt thuật ngữ với các khái niệm liên quan: danh pháp, từ nghề nghiệp. Dựa trên cơ sở lý thuyết về thuật ngữ và nội dung khái quát của ngành khoa học xây dựng, luận án xác định khái niệm thuật ngữ xây dựng; các vấn đề lí thuyết về định danh; lí thuyết điển mẫu và chuẩn hóa thuật ngữ.

Luận án được đánh giá là có một số đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn: đã miêu tả đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ xây dựng tiếng Việt về các phương diện: từ loại, nguồn gốc yếu tố cấu tạo và mô hình cấu tạo của hai tiểu loại thuật ngữ: từcụm từ; miêu tả đặc điểm định danh của thuật ngữ xây dựng tiếng Việt theo ba phương diện: những con đường hình thành thuật ngữ xây dựng, đặc điểm định danh của các thuật ngữ - đơn vị định danh đơn giản và đặc điểm định danh của các thuật ngữ - đơn vị định danh phức hợp; miêu tả hiện trạng của thuật ngữ xây dựng tiếng Việt chưa đạt chuẩn về đặc điểm cấu tạo và định danh, từ đó có những đề xuất chuẩn hóa chúng dựa trên tiêu chuẩn cần và đủ của thuật ngữ điển mẫu, đồng thời xác định nguyên tắc tổng quát chuẩn hóa và đặt mới thuật ngữ xây dựng.

Luận án đã được 7/7 phiếu nhất trí tán thành thông qua.  

 

(Theo: gass.udu.vn)

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan