Quyết định kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_dangbo
  • 9.1.1 gioi thieu dang uy

Quyết định kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

15/12/2016

Ngày 23/5/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Quyết định số 308-QĐ/ĐUK về việc Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Toàn văn Quyết định xin xem trong tệp tin đính kèm

Các tin đã đưa ngày: