Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn thanh niên VASS
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
  • 9.3 doan thanh nien

Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn thanh niên VASS

06/03/2014

      

I

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐOÀN

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Võ Xuân Vinh

Bí thư Đoàn

Đảng viên

Tiến sĩ

 

2

Phạm Quang Linh

Phó Bí thư Đoàn

Đảng viên

Thạc sĩ

 

3

Trần Thị Thanh Vân

Phó Bí thư Đoàn

Đảng viên

Thạc sĩ

II

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐOÀN

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Võ Xuân Vinh

Bí thư Đoàn

Đảng viên

Tiến sĩ

 

2

Phạm Quang Linh

Phó Bí thư Đoàn

Đảng viên

Thạc sĩ

 

3

Trần Thị Thanh Vân

Phó Bí thư Đoàn

Đảng viên

Thạc sĩ

 

4

Phạm Sĩ An

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

5

Trương Tuấn Anh

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

6

Nguyễn Xuân Bách

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

7

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

8

Đàm Thị Thư

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Cử nhân

 

9

Bùi Thị Hương Trầm

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Thạc sĩ

III

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐOÀN

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Võ Xuân Vinh

Bí thư Đoàn TN

Đảng viên

Tiến sĩ

 

2

Phạm Quang Linh

Phó Bí thư Đoàn TN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

3

Trần Thị Thanh Vân

Phó Bí thư Đoàn TN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

4

Phạm Sĩ An

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

5

Trương Tuấn Anh

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

6

Nguyễn Xuân Bách

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

7

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

8

Đàm Thị Thư

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Cử nhân

 

9

Bùi Thị Hương Trầm

Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN

Đảng viên

Thạc sĩ

 

10

Nguyễn Thị Ngọc Bé

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Cử nhân

 

11

Lương Thùy Dương

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

12

Nguyễn Hồng Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng viên

Thạc sĩ

 

13

Vũ Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

14

Đao Thị Hằng

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Cử nhân

 

15

Lê Đức Hiển

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Cử nhân

 

16

Đỗ Đức Hiệp

Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng viên

Thạc sĩ

 

17

Lê Thương Huyền

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

18

Phạm Thu Hương

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

19

Nguyễn Xuân Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng viên

Cử nhân

 

20

Nguyễn Hoàng Bách Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Cử nhân

 

21

Rơ Đăm Bích Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng viên

Thạc sĩ

 

22

Nguyễn Thị Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng viên

Thạc sĩ

 

23

Trần Thị Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng viên

Thạc sĩ

 

24

Lê Minh Trà

Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng viên

Cử nhân

 

25

Hoàng Đức Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Cử nhân

 

26

Trần Minh Nguyệt

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

27

Hoàng Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng viên

Thạc sĩ

IV

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Bùi Thị Hương Trầm

UVBTV/ Chủ nhiệm ban

Đảng viên

Thạc sĩ

 

2

Lê Thương Huyền

UVBCH/ Phó Chủ nhiệm ban

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

3

Lê Đức Hiển

UVBCH/ Ủy viên

Đoàn viên

Cử nhân

 

4

Lê Minh Trà

UVBCH/ Ủy viên

Đảng viên

Cử nhân

 

5

Võ Hà

Ủy viên

Đoàn viên

Cử nhân

 

6

Ngô Minh Đức

Bí thư Chi đoàn/ Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

V

DANH SÁCH BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KÝ 2012 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Võ Xuân Vinh

Bí thư Đoàn/ Trưởng ban

Đảng viên

Tiến sĩ

 

2

Bùi Thị Hương Trầm

UVBTV/ Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

3

Lê Thương Huyền

UVBCH/ Ủy viên

 

Thạc sĩ

 

4

Nguyễn Thị Phương

UVBCH/ Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

VI

DANH SÁCH BAN TỎ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KÝ 2012 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Trần Thị Thanh Vân

Phó Bí thư Đoàn/ Trưởng ban

Đảng viên

Thạc sĩ

 

2

Nguyễn Thị Hiền

UVBTV/ Phó trưởng ban

Đảng viên

Thạc sĩ

 

3

Trương Tuấn Anh

UVBTV/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

4

Bùi Thị Hương Trầm

UVBTV/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

5

Đàm Thị Thư

UVBTV/Ủy viên

Đảng viên

Cử nhân

 

6

Vũ Thị Thu Hà

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

7

Đỗ Đức Hiệp

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

8

Lê Thương Huyền

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

9

Nguyễn Xuân Lâm

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Cử nhân

VII

DANH SÁCH BAN KHOA HỌC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KÝ 2012 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Phạm Sĩ An

UVBTV/Trưởng ban

Đảng viên

Thạc sĩ

 

2

Bùi Thị Hương Trầm

UVBTV/Phó ban

Đảng viên

Thạc sĩ

 

3

Phạm Quang Linh

Phó Bí thư/ Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

4

Trương Tuấn Anh

UVBTV/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

5

Nguyễn Thị Hiền

UVBTV/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

6

Nguyễn Xuân Bách

UVBTV/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

7

Lương Thùy Dương

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

8

Đỗ Đức Hiệp

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

9

Nguyễn Thị Phương

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

10

Trần Minh Nguyệt

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

11

Phạm Thu Hương

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

12

Nguyễn Xuân Lâm

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Cử nhân

 

13

Vũ Thị Thu Hà

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

VIII

DANH SÁCH BAN PHONG TRÀO ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KÝ 2012 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Phạm Quang Linh

Phó Bí thư/ Trưởng ban

Đảng viên

Thạc sĩ

 

2

Rơ Đăm Bích Ngọc

UVBCH/Phó trưởng ban

Đảng viên

Thạc sĩ

 

3

Trương Tuấn Anh

UVBTV/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

4

Nguyễn Xuân Bách

UVBTV/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

5

Nguyễn Thị Hiền

UVBTV/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

6

Nguyễn Hồng Đức

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

7

Phạm Thu Hương

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

8

Trần Minh Nguyệt

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

9

Đào Thị Hằng

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Cử nhân

 

10

Trần Thị Thủy

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

11

Lê Minh Trà

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Cử nhân

 

12

Lê Đức Hiển

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Cử nhân

IX

DANH SÁCH BAN HẬU CẦN ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KÝ 2012 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐANG/ĐOÀN

TRÌNH ĐỘ

 

1

Đàm Thị Thư

UVBTV/Trưởng ban

Đảng viên

Cử nhân

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Bé

UVBCH/Phó trưởng ban

Đoàn viên

Cử nhân

 

3

Nguyễn Thị Hiền

UVBTV/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

4

Nguyễn Xuân Bách

UVBTV/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

5

Phạm Thu Hương

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

6

Trần Thị Thủy

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

7

Lương Thùy Dương

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

 

8

Hoàng Đức Trung

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Cử nhân

 

9

Nguyễn Hồng Đức

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

10

Hoàng Anh Tuấn

UVBCH/Ủy viên

Đảng viên

Thạc sĩ

 

11

Trần Minh Nguyệt

UVBCH/Ủy viên

Đoàn viên

Thạc sĩ

Nguồn trích dẫn:

+ Số 425 / QĐ-ĐTNK ngày 02/8/2012 công nhận Ban Chấp hành và chức danh trong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Các tin đã đưa ngày: