Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

02/11/2022

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TÓM TẮT

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019

của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển

Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

- Tại Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022 (Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022), Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đẩy mạnh việc rà soát, triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số được giao, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 09/8/2022; tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đúng lộ trình khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023. Nhanh chóng hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia để khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; giao Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia; giao Bộ Công an xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 về định danh và xác thực điện tử, tạo cơ sở pháp lý đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06; giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện mục tiêu phấn đấu mỗi người dân có 01 máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có 01 đường internet cáp quang tốc độ cao theo tinh thần Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ, thúc đẩy các địa phương tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), thúc đẩy chương trình đưa người dân lên môi trường số; hướng dẫn thực hiện việc thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã; chỉ đạo các nhà mạng 2 cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; giao Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm cấp phát đủ chữ ký số cho cán bộ tại Bộ phận một cửa các cấp trong tháng 11/2022;

- Ngày 06/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Chính phủ xác định cần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, sâu rộng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2022/NĐ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP;

- Ngày 13/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chủ động trong các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng, nghiêm túc thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh báo của cơ quan chức năng; chủ động theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý, khắc phục.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế

- Sau khi Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07/3/2022, Bộ Công an tiếp tục xây dựng hồ sơ lấy ý kiến Ban Cán sự Đảng Chính phủ đối với dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Ngày 05/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử.

3. Xây dựng nền tảng phát triển CPĐT

- Tính đến ngày 25/10/2022, tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP trong tháng 10 năm 2022 là 69.609.615; tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP từ khi khai trương đến nay là hơn 778 triệu giao dịch; tính từ đầu năm 2022, trung bình hằng ngày có khoảng 1,9 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP.

- Về việc xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng CPĐT:

+ CSDL quốc gia về Dân cư: Bộ Công an đã vận hành chính thức Hệ thống CSDL quốc gia về Dân cư từ ngày 01/7/2021. Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn 3 phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành thành viên đăng ký nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 (Văn bản số 5198/VPCP-KSTT, ngày 13/8/2022). Bộ Công an đang tập trung hoàn thiện Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương;

+ CSDL về Bảo hiểm: BHXH Việt Nam đã hoàn thành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cấu trúc thông điệp dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm hiện đang tiếp thu, hoàn thiện và giải trình dự thảo theo ý kiến góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông; sau khi xin ý kiến từ các cơ quan, đơn vị liên quan, BHXH Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo Quy chế Quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu trong các Hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ cơ sở dữ liệu tập trung Ngành BHXH Việt Nam; Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư qua số CMND để đối chiếu, đồng bộ (lấy) số CCCD từ CSDL quốc gia về dân cư sang CSDL của BHXH. Tính đến ngày 18/10/2022, hoàn thành xác thực đúng thông tin công dân của trên 55 triệu người tham gia; Về việc triển khai thí điểm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chíp, tính đến ngày 18/10/2022, toàn quốc đã có 11.651 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp; BHXH đã có các văn bản gửi bộ, ngành, địa phương đề nghị phối hợp kê khai mã số BHXH, số định danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam tiếp tục kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH với Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối và chia sẻ dữ liệu chứng thực từ bản sao điện tử và các dữ liệu dịch vụ công liên quan đến CSDL quốc gia về Bảo hiểm theo quy định hiện hành, đồng thời triển khai thí điểm chứng thực thông tin trên sổ BHXH phù hợp với CSDL quốc gia về Bảo hiểm; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan hoàn thiện quy trình để tích hợp cung cấp các dịch vụ công; BHXH Việt Nam đã cung cấp 100% DVC mức độ 4 lên cổng dịch vụ công của Ngành và tích hợp, cung cấp 25 DVC trực tuyến của Ngành trên Cổng DVC quốc gia;

+ CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc: Tính đến ngày 19/10/2022, trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 31.298.858 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 7.865.052 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định; 6.791.435 dữ liệu đăng ký kết hôn; 4.529.759 dữ liệu đăng ký khai tử và 8.048.158 dữ liệu khác.

4. Xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp

a) Các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc

- Trục liên thông văn bản quốc gia: Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong tháng 10 năm 2022 là 599.202 văn bản (Gửi: 126.950 văn bản, nhận 472.252 văn bản). Từ khi khai trương (12/3/2019) đến nay Hệ thống có tổng số hơn 15,2 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Trục liên thông văn bản quốc gia;

- Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet): Trong tháng đã phục vụ 02 phiên họp Chính phủ và xử lý 51 Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế gần 19 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy). Từ khi khai trương đến nay, Hệ thống đã phục vụ 61 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.350 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế gần 486 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy);

- Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Trong tháng 10, đã xây dựng Infographic báo cáo tình hình kinh tế xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ; tiếp tục xây dựng hoàn thiện kho dữ liệu các chỉ tiêu kinh tế xã hội; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Bộ chỉ số điều hành và Bộ chỉ số thống kê của Hệ thống. Tính đến nay, Hệ thống đã kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, CSDL có chức năng báo cáo của 78 bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và địa phương để cung cấp thông tin, dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực với 210 chỉ tiêu thông tin trực tuyến; đã có 69/179 chế độ báo cáo các bộ, cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đang xây dựng 04 bộ chỉ số (bộ chỉ số điều hành, bộ chỉ số thống kê, bộ chỉ số theo dõi, giám sát, bộ chỉ số KTXH địa phương) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (với tần suất dữ liệu theo ngày, hàng tháng, quý và năm, giai đoạn 2010-2022); kết nối, tương tác trực tuyến với 155 điểm cầu tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm điều hành của các bộ, ngành, địa phương, các hệ thống camera giám sát các hồ đập thủy điện, cửa khẩu biên giới. Xây dựng, vận hành kho dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, cung cấp ấn phẩm đồ họa thông tin (infographic) về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

b) Các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Tính đến ngày 25/10/2022, tỷ lệ DVCTT đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là khoảng 98%; các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục thúc đẩy triển khai DVCTT theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

- Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 20/10/2022, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có trên 370 nghìn tài khoản đăng ký; trên 12 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 689 nghìn lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích từ cổng; trên 739 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; trên 300 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 234 tỷ đồng. Từ khi khai trương đến nay đã cung cấp 4.003 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 3,2 triệu tài khoản đăng ký; đã có hơn 828 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 142,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 7,7 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 5,6 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 3 tỷ đồng; hơn 200 nghìn cuộc gọi tới tổng đài tư vấn.

5. Về việc xây dựng CPĐT gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

Trong tháng 10 năm 2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 857 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 13,3% so với tháng 9/2022, tăng 8,1% so với cùng kỳ tháng 10/2021.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai trong tháng 11/2022 như sau:

1. Rà soát, đẩy mạnh triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022;

2. Triển khai các nội dung để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tuân thủ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đặc biệt là cung cấp DVCTT toàn trình;

3. Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

4. Triển khai phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số theo kế hoạch để thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

5. Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số địa phương đã lựa chọn tập trung thúc đẩy trong năm 2022 để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội;

6. Tổ chức hoạt động hiệu quả các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, xóm, tổ để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số;

7. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2021 với Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

8. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương một số nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai, hoàn thành các nội dung trong Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương năm 2022;

2. Khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt và đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Hệ thống báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

3. Khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp để kết nối, tích hợp, chia sẻ phân hệ theo dõi nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp chưa có phân hệ hoặc phân hệ chưa đáp ứng yêu 7 cầu thì sử dụng Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thống nhất trong toàn quốc;

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: