Quyết định số 1167/QĐ-KHXH về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Quyết định số 1167/QĐ-KHXH về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

29/08/2023

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

------------------

Số:  1167 /QĐ-KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------------

Hà Nội, ngày 28  tháng 8 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm

Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

---------------

 

CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đ nghị của Giám đc Trung tâm ng dụng Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Thủ trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT Viện Hàn lâm;

- Lưu VT, CNTT.

CHỦ TỊCH

 

 

Phan Chí Hiếu

 

 

Chi tiết Kế hoạch xin xem file đính kèm!

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: