Quyết định số 500/QĐ-BCĐCĐS về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đao Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Quyết định số 500/QĐ-BCĐCĐS về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đao Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

23/05/2022

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

………………..

Số: 500 /QĐ-BCĐCĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………………………………………

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động

 của Ban Chỉ đao Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ vê việc kiện toàn và đôi tên Uy ban Onôc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-KHXH ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vê việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt độne cùa Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Cơ quan thường trực, Tổ Giúp việc Ban Chỉ dạo và Thủ trưởng các dơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm KIIXH Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban Quốc gia về Chuyền đồi số;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm;

- Lưu: VT. CNTT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

CHỦ TỊCH

Bùi Nhật Quang

 

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

………………..

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………………………………………

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyến đổi số

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Kèm theo Ouyểt định số 500/QĐ-BCĐCĐS ngày 20/5/2022

của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác cùa Ban Chỉ đạo Chuyến đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

2. Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và người đứng đầu các đơn vị trong Viện Hàn lâm.

3. Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dụng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm, gắn chặt với cải cách hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện Hàn lâm.

5. Đảm bảo yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO,

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VÀ TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

 

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hằng năm của Ban Chỉ đạo.

2. Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác chuyển đổi số gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính.

3. Thành lập hoặc ủy quyền Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành lập Tổ Giúp việc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo.

4. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo

Phó Trưởng Ban Thường trực giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Khi Trưởng ban Ban Chỉ đạo vắng mặt, Phó Trưởng ban thường trực thay mặt Trưởng ban Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác của Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo.

Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức xây dựng và chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, điều phối các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm thực hiện chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các đề án, dự án, các cơ chế, giải pháp xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm; Yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo mẫu và tuân thủ thời hạn báo cáo, tiến tới thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trực tuyến.

2. Phó trưởng Ban Chỉ đạo

a) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo hoạt động cùa Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

b) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số phục vụ cải cách thủ tục hành chính của Viện Hàn lâm.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu với Trưởng Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ số, an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm tại đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

2. Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

Ủy viên là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng Chính phủ số, chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Viện Hàn lâm.

3. Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triên Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

4. Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị tổng hợp các ý kiến liên quan đến công tác xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng ban xem xét, chỉ đạo.

5. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp không thể tham dự phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp. Trường hợp ủy quyền cho người dự họp thay phải tham gia đóng góp ý kiến bằng vãn bản; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực mà đơn vị mình phụ trách.

6. Trực tiếp làm việc với các đơn vị thuộc, trực thuộc và tổ chức, cá nhân có liên quan để cung cấp thông tin cần thiết phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

7. Đề xuất xin ý kiến Ban Chỉ đạo quyểt định những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; đề xuất sáng kiến, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và kiến nghị các vấn đề có liên quan trong lĩnh vực được phân công.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Điều 6. Cơ quan thường trực

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chi đạo, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu đề xuất việc xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chi đạo về các vấn đề kỹ thuật, công nghệ liên quan đến Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Viện Hàn lâm góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án về công nghệ thông tin, Chính phủ số, chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng do các cơ quan có thẩm quyền gửi đến Viện Hàn lâm đề nghị góp ý. Chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

4. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp về xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm; triển khai, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về những vấn đề phát sình trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao và đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gõ vướng mắc, khó khăn.

5. Tổ chức hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ sổ, chuyển đổi số và bao đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

6. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo; dự toán kinh phí để thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, giải pháp về xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

7. Tổ chức thực hiện triển khai, thẩm định các đề án, dự án hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực công nghệ thông tin để phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

8. Thực hiện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Ban Chỉ đạo giải quyết những vấn đề khi chưa tổ chức được cuộc họp Ban Chỉ đạo.

10. Trình Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập, điều chỉnh Tổ Giúp việc nhằm thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

11. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 7. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ký quyết định thành lập theo đề nghị của Cơ quan thường trực và có các nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm, kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc, báo cảo tình hình thực hiện; tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm, gắn với cải cách hành chính.

3. Phối hợp cùng Cơ quan thường trực chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các hoạt động và cuộc họp của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các thông báo, biên bản họp của Ban Chi đạo; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kểt, đánh giá tình hình, kết quả triền khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

4. Trực tiếp làm việc và đề nghị các CO' quan, đơn vị phối hợp, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

5. Thành lập các nhóm công tác do Tổ trưởng Tổ giúp việc quyết định và phân công nhiệm vụ; trong trường hợp cần thiết, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định việc thuê chuyên gia từ bên ngoài Viện Hàn lâm.

6. Báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ phát sinh, tùy theo tình hình có thể mời thêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tham dự. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan về công tác xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm và một số chuyên gia, nhà khoa học có liên quan.

3. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với Tổ Giúp việc chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo, gửi tài liệu tới các thành viên tham dự, tài liệu liên quan trước buổi họp tối thiểu 01 ngày.

Điều 9. Chế độ làm việc và cơ chế phối hợp

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

2. Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất làm việc với thành viên Ban Chỉ đạo, để nghe các báo cáo về tình hình chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

3. Tổ trưởng Tổ Giúp việc được quyền triệu tập các thành viên của Tổ Giúp việc và đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo huy động chuyên gia làm việc tập trung trong một thời gian nhất định để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ viên chức, người lao động của đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban Chỉ đạo giao; báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về kểt quả thực hiện nhiệm vụ.

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Viện Hàn lâm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

2. Việc sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vả Tổ Giúp việc thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp phát sinh các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành, Cơ quan thường trực phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính hoặc các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Viện Hàn lâm xem xét, quyết định.

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm trong quan hệ công tác với Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực và Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo

1. Quán triệt các nội dang chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đê đôn đôc, triên khai các nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số thuộc đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nội dung này; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng vả phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm.

2. Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính phủ số, chuyên đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

3. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực được quy định ở Điều 6 của Quy chế này.

4. Ban Kế hoạch — Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm phân bổ, bố trí kinh phí thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án về công nghệ thông tin, Chính phủ số, chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng của Viện Hàn lâm và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này bao gồm 4 Chương, 12 Điều.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực, Tố Giúp việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Cơ quan thường trực, Tổ Giúp việc, thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 

 

Các tin đã đưa ngày: