Quyết định số 249/QĐ-KHXH về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Quyết định số 249/QĐ-KHXH về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22/03/2023

Toàn văn Quyết định xin xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: