Văn bản của Công Đoàn
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
  • 9.1.3 van ban.

Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong đoàn viên và người lao động (29/04/2022)

Ngày 25 tháng 4 năm 2022 Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành công văn số 132/CĐVC về việc triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong đoàn viên và người lao động
Các tin đã đưa ngày: