Văn bản của Công Đoàn
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
  • 9.1.3 van ban.

Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong đoàn viên và người lao động (29/04/2022)

Ngày 25 tháng 4 năm 2022 Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành công văn số 132/CĐVC về việc triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong đoàn viên và người lao động

Công văn số 30 HD-CĐ về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 (22/04/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 70/HD-CĐVC ngày 15/3/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) hướng dẫn Công đoàn các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Quyết định số 20/QĐ-CĐ Về việc ban hành Nội quy tiếp công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn tại Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (25/03/2022)

Quyết về việc ban hành Nội quy tiếp công chửc, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn tại Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: