Văn bản của Đảng Ủy
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
  • 9.1.3 van ban.

Thông báo về việc phân công công tác Ban Chấp hành và các Cơ quan Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (23/06/2016)

Thông báo về việc phân công công tác Ban Chấp hành và các Cơ quan Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định 68 -QĐ/ĐU (01/04/2016)

Quyết định Ban hành Quy trình xét tặng, cấp lại, truy tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 67 -QĐ/ĐU (01/04/2016)

Quyết định Ban hành Quy trình quản lý hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 65 -QĐ/ĐU (01/04/2016)

Quyết định Ban hành Quy trình kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (01/04/2016)

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chương trình công tác năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (01/04/2016)

Chương trình công tác năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chương trình công tác của Văn phòng Đản ủy năm 2016 (01/04/2016)

Chương trình công tác của Văn phòng Đản ủy năm 2016

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (01/04/2016)

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 64 -QĐ/ĐU (01/04/2016)

Quyết định ban hành Quy trình chuyển sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quyết định 66 -QĐ/ĐU (01/04/2016)

Quyết định Ban hành Quy trình công nhận đảng viên chính thức tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: