Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
  • 9.1.3 van ban.

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

01/04/2016

Toàn văn chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xem file đính kèm bên dưới

Các tin đã đưa ngày: