Thông báo về việc phân công công tác Ban Chấp hành và các Cơ quan Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
  • 9.1.3 van ban.

Thông báo về việc phân công công tác Ban Chấp hành và các Cơ quan Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

23/06/2016

Toàn văn Thông báo về việc phân công công tác Ban Chấp hành và các Cơ quan Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xin xem trong tệp tin đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: