Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
  • VASS-70 năm (1953-2023)

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

05/10/2023

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiền thân của Viện ngày nay là Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 2005; PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn là Viện trưởng đầu tiên của Viện.

Sau khi thành lập được 4 năm, Viện được nâng cấp theo Quyết định số 2201/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ.

Sự ra đời và phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng cho đến nay không chỉ đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà còn đặt ra nhu cầu phát triển của một chuyên ngành khoa học mới về sự phát triển bền vững.

Những ý tưởng về sự phát triển, trong hình thức sớm nhất của nó là những ý tưởng triết học về sự vận động và tiến hóa đã thúc đẩy sự phát triển của khoa học, phân tích các nguyên nhân và cách thức của sự vận động và qua đó xác định những yếu tố quyết định của sự phát triển nói chung và phát triển xã hội nói riêng. Triết lý về sự phát triển xã hội đi từ những ý tưởng có tính bao quát toàn bộ lịch sử với những giai đoạn kế tiếp nhau, đến ý tưởng tập trung vào sự quá độ giữa giai đoạn tiền hiện đại và hiện đại, hoặc tập trung vào một khía cạnh đặc biệt của hiện thực và xem lịch sử như là một chuỗi các các sự kiện diễn biến theo thời gian. Kết quả của cuộc cách mạng khoa học là sự ra đời của khoa học về sự bền vững (Science of Sustainability), một cách tiếp cận liên ngành giúp cho con người ngày càng hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa con người và tự nhiên cũng như các hình thức và các yếu tố của sự phát triển.

Từ khi thành lập đến nay, sự phát triển của Viện đã khẳng định là một trong những Viện chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học mới và hiện nay, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là Viện chuyên ngành duy nhất nghiên cứu về phát triển bền vững trên phạm vi cả nước.

Ngay từ khi mới thành lập, Viện đã có chức năng và nhiệm vụ “Nghiên cứu những vấn đề thực tiễn và cấp bách đặt ra ở vùng Bắc bộ, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của vùng trong từng giai đoạn, tổ chức tư vấn về khoa học xã hội và tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội vùng Bắc bộ. (Cơ cấu chức năng và nhiệm vụ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ, 2005).

Về cơ cấu tổ chức, cơ cấu các phòng nghiên cứu được hình thành trên cơ sở định hướng nghiên cứu tập trung vào những vấn đề phát triển bền vững vùng như phát triển bền vững đô thị, nông thôn, miền núi; các yếu tố của sự phát triển như nguồn lực; cách thức của sự phát triển như liên kết và hội nhập trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Sau khi được nâng cấp theo Quyết định của Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Viện không chỉ tăng thêm về số lượng cán bộ và các phòng nghiên cứu mà còn có sự mở rộng và định hướng chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu. Trên cơ sở các phòng nghiên cứu đang hoạt động, những vấn đề phát triển bền vững đặt ra cho các phòng chuyên môn gắn với các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường mang tính đặc thù của vùng. Ví dụ, phát triển đô thị gắn liền với công tác quy hoạch, phát triển bền vững nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Trên thế giới, Phát triển bền vững là một ngành khoa học mới đang hình thành và phát triển. Mặc dù vậy, ngay từ những ngày đầu xây dựng, Viện đã được giao thực hiện các đề tài khoa học mang tính lý thuyết và thực tiễn. Các vấn đề nghiên cứu bám sát với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, đồng thời triển khai nghiên cứu theo các trụ cột của phát triển bền vững như phát triển bền vững kinh tế, phát triển bền vững xã hội, phát triển bền vững văn hóa và phát triển bền vững về môi trường.

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu có tính học thuật, Viện cũng đã tiến hành tư vấn và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, các dự án, đề án với các tổ chức, địa phương và các bộ, ngành về những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng cho đến nay, bên cạnh xây dựng các định hướng nghiên cứu từ quan điểm phát triển bền vững, hoạt động nghiên cứu của Viện đã gắn với việc đào tạo cán bộ nhằm xây dựng một đội ngũ chuyên gia cả về lý thuyết và triển khai thực nghiệm. Một số cán bộ trẻ của Viện đã trưởng thành trong quá trình hoạt động, được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt và bước đầu khẳng định được khả năng của mình trong công tác nghiên cứu. Viện đã khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu trẻ được đi đào tạo các lớp ngắn hạn như các khóa nâng cao về phương pháp nghiên cứu và các hội thảo khoa học cũng như đào tạo chính quy. Hầu hết cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện cho đến nay đã có trình độ thạc sỹ. Bên cạnh đó, một số chuyên gia của Viện cũng đã tích cực tham gia vào công tác đào tạo của Học viện Khoa học xã hội và các trường đại học.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã có những hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu và đào tạo, hội thảo, trao đổi khoa học, v.v... Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo, Viện đã có hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu về phát triển bền vững với Viện Nghiên cứu Đô thị hóa, Văn hóa và Xã hội, Trường Đại học Quebec, Canađa giai đoạn 2008 - 2010. Tham gia dự án nghiên cứu này đã tạo điều kiện cho các cán bộ của Viện nâng cao kỹ năng nghiên cứu. Ngoài các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế khác như tham dự hội thảo quốc tế, nghiên cứu trao đổi với các tổ chức Quốc tế và các Trường Đại học trên thế giới như Trường Đại học Kagosima của Nhật Bản, Viện Xã hội học Ba Lan, v.v...

Thư viện của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng cho đến nay đã xây dựng được cơ sở quản lý sách, báo, tư liệu và hệ thống tra cứu điện tử, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện. Website của Viện đã từng bước được hoàn thiện và đi vào hoạt động nề nếp, giúp cho độc giả tìm hiểu về các hoạt động và sự phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng cho đến nay đã ra được 7 số theo chuyên đề: những vấn đề chung về phát triển bền vững, chuyên đề về nguồn lực và phát triển, chuyên đề phát triển bền vững nông thôn, chuyên đề về phát triển bền vững đô thị, chuyên đề về văn hóa và phát triển bền vững, chuyên đề về môi trường và phát triển bền vững, chuyên đề về thể chế hóa và phát triển bền vững. Trong những số tiếp theo, Tạp chí tiếp tục theo hướng tập trung vào các chuyên đề giới, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Về công tác đoàn thể, lãnh đạo Viện đã phối hợp với Công đoàn và Chi đoàn Viện dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các nhiệm kỳ hoạt động, tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào và công tác phát triển đảng.

Về công tác thi đua khen thưởng, hầu hết các phòng đều đạt tập thể lao động xuất sắc và 20 cán bộ đạt dạnh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, trong đó có 1 cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

II. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHỦ YẾU

Ngay từ khi mới thành lập, Viện đã được giao thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính lý thuyết nhằm từng bước xây dựng định hướng nghiên cứu của Viện về một chuyên ngành khoa học mới - Khoa học phát triển bền vững. Các đề tài khoa học của Viện đã tiếp thu và phân tích các quan điểm về phát triển bền vững trong từng lĩnh vực của các nước và các khu vực có trình độ phát triển khác nhau trên thế giới. Trên cơ sở đó xác định các quan điểm phát triển bền vững phù hợp với nước ta và những vấn đề đặt ra nhằm phát triển bền vững vùng Bắc Bộ tầm nhìn đến 2020.

Từ quan điểm phát triển bền vững vùng, các đề tài khoa học của Viện xác định những vấn đề phát triển đặt ra trong vùng Bắc Bộ nhằm kiểm soát các yếu tố của sự phát triển hướng đến bền vững như dân số, nguồn lực, công nghệ, giáo dục, bình đẳng giới, thể chế, môi trường. Phát triển bền vững là sự biến đổi hài hòa trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng và tiến bộ xã hội, và bảo vệ môi trường. Các nghiên cứu không chỉ mang định hướng lý thuyết nhằm hoàn chỉnh hệ thống khái niệm và các luận điểm về phát triển bền vững vùng mà về cơ bản dựa trên nghiên cứu thực nghiệm ở quy mô vùng và từng bước hoàn thiện các phương pháp nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu của đề tài và chương trình cho đến nay đã được nghiệm thu. Dữ liệu nghiên cứu của các đề tài bao gồm dữ liệu định lượng và định tính được tổ chức và lưu trữ tại Viện không chỉ phục vụ cho các báo cáo kết quả mà còn giúp cho việc phân tích hồi cố và so sánh sau này nhằm đánh giá xu hướng của sự phát triển và mức độ bền vững đạt được trong từng giai đoạn.

Những đóng góp chủ yếu của Viện Phát triển bền vững Vùng tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

1. Lĩnh vực lý thuyết Phát triển bền vững vùng - các quan điểm và cách tiếp cận

Trong giai đoạn từ 2006 - 2008, các đề tài khoa học cấp Bộ do các cán bộ của Viện thực hiện như Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cho việc xác định ưu tiên trong phát triển bền vững vùng do TS. Hà Hữu Nga làm chủ nhiệm, đề tài Điều tra, đánh giá và đề xuất chính sách quản lý chất thải rắn trong khai thác và sử dụng khoáng sản theo hướng bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ do PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn làm chủ nhiệm, đề tài Nghiên cứu thúc đẩy liên kết để phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ do TS. Nguyễn Đức Đồng làm chủ nhiệm là những đề tài khoa học mang tính lý thuyết và ứng dụng trong nghiên cứu phát triển bền vững vùng.

Trong giai đoạn từ 2009 - 2012, với việc đổi mới quản lý khoa học, Viện đã thực hiện 02 chương trình cấp Bộ do PGS.TS. Vũ Tuấn Huy làm chủ nhiệm. Chương trình Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ thực hiện trong 2 năm 2009 - 2010 bao gồm 5 đề tài tập trung xác định các vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng. Chương trình cấp Bộ Quan điểm và giải pháp phát triển nhanh và bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 - 2020 gồm 5 đề tài tập trung vào phân tích phát triển bền vững theo các trụ cột về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường.

Các đề tài nghiên cứu của Viện đã phân tích các quan điểm và cách tiếp cận khác nhau đến vấn đề phát triển, từ quan điểm liên ngành, phát triển bền vững sử dụng các quan điểm và cách tiếp cận lý thuyết từ các chuyên ngành khoa học khác nhau, từ những khoa học mang tính khái quát như Triết học đến các khoa học thực nghiệm như Xã hội học, Kinh tế học, Luật học, Tâm lý học, v.v... đến các quan điểm phát triển vùng, cộng đồng và hộ gia đình cũng như cách tiếp cận sinh thái tự nhiên và nhân văn. Quan điểm phát triển bền vững đòi hỏi không chỉ tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, duy trì bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường là quan điểm chủ đạo định hướng cho các nghiên cứu thực nghiệm và từng bước bổ sung cho các quan điểm nghiên cứu xuất phát từ những điều kiện cụ thể của nước ta.

2.  Lĩnh vực phát triển bền vững về kinh tế

Xuất phát từ quan điểm phát triển bền vững, phát triển bền vững kinh tế đòi hỏi không chỉ sự tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, duy trì bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Các đề tài nghiên cứu của Viện đã phân tích các chỉ báo tăng trưởng kinh tế cho thấy rằng vai trò của các yếu tố nguồn lực sản xuất và hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Bản chất của tái cấu trúc kinh tế là sự biến đổi theo ba xu hướng dẫn đến thay đổi cơ cấu kinh tế và xã hội theo hướng công nghiệp hiện đại. Đó là sự chuyển đổi của nền kinh tế từ sản xuất sang dịch vụ, sự thay đổi quá trình sản xuất do xuất hiện những công nghệ và hình thức tổ chức mới, dưới tác động của toàn cầu hóa và làn sóng công nghiệp hóa ở các nước trên thế giới. Phân tích quá trình tăng trưởng kinh tế từ quan điểm môi trường, xã hội và văn hóa nhằm khắc phục tình trạng công nghiệp hóa và đô thị hóa “cưỡng bức”, chính sách khuyến khích xuất khẩu bằng mọi giá trên cơ sở sử dụng nguồn tài nguyên, chính sách trợ cấp phát triển nông nghiệp, v.v... trong phát triển kinh tế là nguyên nhân của sự phát triển không bền vững ở nước ta hiện nay.

3. Lĩnh vực phát triển bền vững về xã hội

Phát triển bền vững về xã hội là một trong những trụ cột của phát triển bền vững, trong đó mục tiêu không chỉ nhằm tạo ra tăng trưởng kinh tế, mà còn là chuyển đổi toàn bộ xã hội, duy trì bản sắc văn hóa và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Một số đề tài nghiên cứu của Viện đã tập trung phân tích các yếu tố trong phát triển và biến đổi xã hội như dân số, mô hình tiêu dùng, công nghệ, các thiết chế xã hội và văn hóa đồng thời cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững về kinh tế và môi trường.

Từ cách tiếp cận vấn đề trong phát triển bền vững về xã hội, một phạm vi rộng và đa dạng các lĩnh vực cần được kiểm soát quá trình tăng hoặc giảm của các lĩnh vực đó với tính cách là các yếu tố tác động hoặc hậu quả của sự phát triển như dân số, nghèo khổ, tệ nạn xã hội, v.v...

4. Lĩnh vực phát triển bền vững về văn hóa

Một lĩnh vực nghiên cứu gần đây trong các đề tài nghiên cứu của Viện xuất phát từ vai trò của hệ thống mạng lưới các ý nghĩa, quan hệ, niềm tin và các giá trị tạo nên mối quan hệ của con người với thế giới trong quá trình phát triển và biến đổi xã hội. Các quan điểm về tính bền vững và phát triển cộng đồng cho thấy sự xuất hiện của quan điểm mới về phát triển bền vững cộng đồng. Trong đó, phát triển bền vững về xã hội và vốn xã hội gắn với phát triển văn hóa cộng đồng và sinh thái. Văn hóa phải là một trụ cột thứ tư trong phát triển bền vững.

Từ quan điểm văn hóa, khung phát triển bền vững bao gồm các yếu tố bản sắc văn hóa, trong đó đơn vị xã hội của phát triển về mặt văn hóa được xác định là cộng đồng và sự phát triển cộng đồng này bắt nguồn từ các giá trị và thiết chế; mỗi cộng đồng đều phát triển dựa trên lợi thế và nguồn lực riêng của cộng đồng; công bằng xã hội dựa trên sự đáp ứng ưu tiên những nhu cầu cơ bản nhất của cộng đồng; sự cân bằng sinh thái dựa trên việc sử dụng nguồn lực tiềm năng và những giới hạn đặt ra đối với thế hệ hiện tại và tương lai. Cách tiếp cận văn hóa đặc biệt phù hợp trong nghiên cứu văn hóa tiêu dùng. Bên cạnh việc phân tích những yếu tố xã hội, văn hóa và chính trị khuyến khích người tiêu dùng hướng đến một xã hội “xanh”, cần phải nghiên cứu những lợi ích, những vật cản và tính khả thi trong việc tạo ra những thói quen tiêu dùng và lựa chọn lối sống bền vững hơn, v.v...

5. Lĩnh vực phát triển bền vững môi trường

Từ quan điểm phát triển bền vững, hầu hết các đề tài nghiên cứu của Viện đã phân tích và chỉ ra những vấn đề môi trường nảy sinh không chỉ từ phát triển kinh tế mà còn từ những yếu tố của cấu trúc xã hội như dân số, tiêu dùng, công nghệ, các giá trị xã hội và văn hóa. Vì vậy, để bảo vệ và phát triển bền vững môi trường, cần có các chính sách để kiểm soát và làm giảm sự tác động tiêu cực của các yếu tố này đối với môi trường, vừa đảm bảo phát triển bền vững xã hội và kinh tế.

Phát triển bền vững môi trường đặt ra những vấn đề như giảm ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, những khía cạnh của xung đột lợi ích trong quản lý môi trường.

Những tác động của môi trường tới quá trình phát triển kinh tế  - xã hội là sự tác động hai chiều, vừa có tính tích cực, nhưng cũng lại có tính tiêu cực. Nói cách khác, môi trường có những tác động thúc đẩy sự phát triển, song nó cũng gây ra những cản trở đối với quá trình phát triển. Tuỳ thuộc vào quan niệm, trình độ khoa học - công nghệ và trình độ quản lý, ở mỗi thời kỳ, mỗi cộng đồng có những cách giải quyết mối quan hệ này khác nhau.

6. Lĩnh vực thể chế phát triển bền vững

Cách tiếp cận phát triển bền vững về thể chế đòi hỏi xem xét sự phát triển của từng nhóm thể chế: chính trị, kinh tế, xã hội và tài nguyên, môi trường để phân tích những khía cạnh đã đạt được và những điểm còn khiếm khuyết của từng nhóm thể chế, đề xuất định hướng tiếp tục hoàn thiện trong quá trình thể chế hóa nhằm phát triển bền vững từng lĩnh vực và tạo ra phát triển bền vững của toàn hệ thống.

Một số nghiên cứu của Viện khi phân tích vai trò của thể chế đã chỉ ra sự thống nhất giữa tính mục đích và trách nhiệm xã hội trong phát triển bền vững thông qua bộ chỉ tiêu và qua đó đánh giá mức độ bền vững trong phát triển kinh tế, xã hội, và bảo vệ môi trường. Một trong những vấn đề đáng quan tâm đặt ra hiện nay từ quan điểm thể chế là chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của thể chế hóa phát triển bền vững thông qua các chỉ báo cơ bản đó là mức độ hài hoà giữa thoả mãn về vật chất và tinh thần; giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, phát triển văn hoá, con người; giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và an toàn môi trường sinh thái; giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội; giữa tự do sáng tạo và chuẩn mực giá trị; giữa dân chủ xã hội và trật tự kỷ cương; giữa cá nhân và cộng đồng, gia đình và xã hội, giữa truyền thống và hiện đại, v.v...

7.  Lĩnh vực phát triển bền vững đô thị

Trên cơ sở định hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa là giải pháp để tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu phát triển bền vững đô thị và đô thị hóa của Viện đã xác định những vấn đề đặt ra giữa các khu vực phát triển khác nhau dưới tác động của liên kết vùng và quá trình toàn cầu hóa. Với sự xuất hiện của những vấn đề mới đó, trong cách tiếp cận, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu cũng có những thay đổi phù hợp với nội dung nghiên cứu mới của hiện thực phát triển của các thành phố và đô thị hóa.

8. Lĩnh vực phát triển bền vững nông thôn

Ở khu vực nông thôn, kinh tế nông nghiệp đang biến đổi do công nghiệp hóa, đô thị hóa và đặc biệt gần đây là quá trình toàn cầu hóa. Sự tăng trưởng trong nông nghiệp chậm hơn so với công nghiệp và dịch vụ, và dó đó, các yếu tố việc làm, đầu vào và chi dùng trong nông nghiệp đã suy giảm. Về mặt kinh tế, tình trạng thu nhập và việc làm trong nông nghiệp so với các lĩnh vực kinh tế khác nhìn chung còn thấp hơn, đặc biệt ở khu vực miền núi, tỷ lệ nghèo cao cho thấy ngưỡng phát triển còn ở mức thấp. Mặt khác, tỷ lệ dân số ở khu vực nông thôn nước ta hiện nay chiếm đến 70% dân số và ô nhiễm môi trường đang là những thách thức lớn đối với phát triển bền vững nông thôn.

Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về phát triển bền vững được phân loại theo các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế và xây dựng hệ thống chỉ tiêu về phát triển bền vững nhằm phục vụ cho mục tiêu xây dựng kế hoạch và đánh giá ở cấp độ vùng lãnh thổ. Phân tích phát triển bền vững đòi hỏi xác định những ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội và môi trường, xem xét các yếu tố cấu trúc, tìm ra các yếu tố thúc đẩy và cản trở sự biến đổi.

Là cơ quan nghiên cứu khoa học mới thành lập, đối tượng nghiên cứu khoa học cũng còn là mới, các cán bộ của Viện đã cố gắng để có những công trình nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành cũng như tham gia viết sách chuyên khảo, sách giáo khoa với nội dung về các vấn đề phát triển theo hướng bền vững.

 

III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

Về cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng dự kiến bổ sung thêm các phòng nghiên cứu về thể chế, môi trường và biến đổi khí hậu nhằm mở rộng nội dung và vấn đề nghiên cứu. Các phòng nghiên cứu sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa và đào tạo các cán bộ nghiên cứu theo định hướng chuyên gia.

Về định hướng nghiên cứu, tiếp tục triển khai nghiên cứu những vấn đề lý luận về phát triển bền vững vùng; Cung cấp các luận cứ và cơ sở khoa học góp phần xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, các chương trình, dự án kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trường của các địa phương và các vùng trong cả nước; Phục vụ yêu cầu đóng góp ý kiến về chính sách phát triển vùng và địa phương của Lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Tham gia đào tạo sau đại học về phát triển bền vững và các chuyên ngành khác tại Học viện Khoa học xã hội Việt Nam; Tư vấn khoa học và tiến hành các nghiên cứu về phát triển bền vững vùng với các địa phương và bộ, ngành; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo về phát triển bền vững.

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng tiếp tục xây dựng trở thành diễn đàn của các nhà khoa học, các nhà quản lý, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực phát triển vùng và những người quan tâm tới phát triển bền vững vùng; Công bố các kết quả nghiên cứu về phát triển bền vững vùng và phổ biến các quan điểm và chính sách phát triển bền vững vùng của nước ta cũng như kinh nghiệm trên thế giới.

Là viện nghiên cứu chuyên ngành về một ngành khoa học mới - khoa học về sự bền vững, sự phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng cho đến nay về cơ cấu, tổ chức và định hướng nghiên cứu cho thấy xu hướng và tiềm năng phát triển của Viện trong thời gian tới gắn liền với những vấn đề phát triển đang đặt ra ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Nguồn: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Các tin đã đưa ngày: