Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta hiện nay”

24/08/2020

Ngày 24/8/2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Ngọc Duy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Minh Đức và PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân.

Phát biểu tại buổi Lễ NCS. Lê Ngọc Duy cho biết, mục đích nghiên cứu của luận án là cung cấp luận cứ khoa học để làm sáng tỏ cơ sở lý luận về bảo vệ quyền con người (QCN), quyền công dân (QCD) trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND). Trên cơ sở lý luận đã chứng minh, luận án đánh giá thực trạng bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND ở nước ta hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp khoa học nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo thực hiện bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND ở nước ta hiện nay.

Toàn cảnh lễ bảo vệ luận án của NCS. Lê Ngọc Duy 

Về những đóng góp mới của Luận án: (1). luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận về bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND ở Việt Nam hiện nay, gồm: khái niệm và cơ chế bảo vệ QCN, QCD; khái niệm hoạt động tố tụng và ý nghĩa của từng lĩnh vực tố tụng trong việc bảo vệ QCN, QCD; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong bảo vệ QCN, QCD; Khái niệm, đặc điểm của bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND; Nội dung, hình thức và phương thức bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND; Các yếu tố tác động đến bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND. (2). luận án đã phân tích, làm rõ những quy định pháp luật tố tụng hiện hành về bảo vệ QCN, QCD trong từng lĩnh vực tố tụng của VKSND ở nước ta hiện nay, đưa ra một số đánh giá thực trạng vi phạm QCN, QCD trong hoạt động tố tụng từ phía cơ quan tố tụng. Từ đó, đánh giá thực tiễn bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND trong thời gian gần đây trên hai phương diện là kết quả đạt được và hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc đó. (3). luận án xây dựng được hệ thống các quan điểm và giải pháp bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND ở Việt Nam hiện nay.

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng nhất trí cho rằng: Luận án là công trình khoa học nghiên cứu toàn diện cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của Luận án đã góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học pháp lý về bảo vệ QCN, QCD trong hoạt động tố tụng của VKSND ở nước ta hiện nay. Về mặt thực tiễn nội dung đạt được của luận án có thể trở thành tài liệu sử dụng trong công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng pháp luật cho đội ngũ chức danh tư pháp nói chung, KSV nói riêng tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật trong cả nước.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan