Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

03/02/2024

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm mục đích cao cả.

Chín mươi tư năm qua là giai đoạn đặc biệt của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thời gian mà đất nước phải chấp nhận và vượt qua những thử thách vô cùng to lớn, có lúc hiểm nghèo, “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng mỗi lần vượt qua thử thách là mỗi lần dân tộc Việt Nam tự vươn lên tạo dựng những mốc son lịch sử, đánh dấu những thắng lợi vẻ vang. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945. Trong hoàn cảnh nền kinh tế - tài chính quốc gia kiệt quệ, giặc đói, giặc dốt hoành hành, lại thêm thù trong, giặc ngoài, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, “con thuyền” cách mạng Việt Nam đã vượt qua ghềnh thác đi lên. Đó là chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, chiến đấu chống những thế lực thực dân, đế quốc hung bạo, làm nên một chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là thành tựu vô cùng to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, đủ sức bảo vệ độc lập dân tộc, sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực mới, một cơ đồ vững vàng và tươi sáng cho đất nước ta. Quan hệ quốc tế của nước ta ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, nhất là quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực, các nước lớn và các trung tâm lớn của thế giới, bạn bè truyền thống và đối tác quan trọng. Với việc tham gia tích cực và có trách nhiệm từ các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, là thành viên tích cực của các tổ chức và thể chế quốc tế, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN,... vị thế của nước ta trên thế giới ngày càng tăng. "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" – như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong những năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng. Đảng ta là cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Đảng kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vươn lên.

Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta có nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ, nhưng chưa bao giờ cơ đồ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định như bây giờ. Cội nguồn của sự kỳ diệu đó chính là tinh thần làm chủ và ý thức quật cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng - đội tiên phong trí tuệ đầy bản lĩnh của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam.

Chín mươi tư năm qua, là là chặng đường vô cùng hào hùng, đầy ắp vinh quang của dân tộc ta, đưa người dân từ kiếp nô lệ trở thành người chủ đất nước. Từng bước chúng ta xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc;

Chín mươi tư năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mất nước thành người làm chủ, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Dù trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, bên cạnh những thành tựu vô cùng to lớn còn có những sai lầm, khuyết điểm, nhưng Đảng ta luôn biết sửa chữa, khắc phục, vượt qua khó khăn để vững bước tiến lên.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn đổi mới với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công Chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tự hào và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, mỗi cán bộ đảng viên chúng ta ra sức rèn luyện phẩm chất cách mạng, nâng cao tính Đảng, đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng đất nước với lý tưởng cao đẹp và mục tiêu phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ban Biên tập

Các tin đã đưa ngày: